İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 07.07.2021.(ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun  08/07/2021 tarih, 2021/33 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin  13. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ GENEL MÜDÜR

Ertan YILDIZ                                                                                                     İ.Renay ONUR

 

 

 

Şirket Merkezi Adresi:

Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No:111 Fatih/İstanbul

Tel:   (0212) 453 30 00

Fax:  (0212)621 38 48

Web: https://spor.istanbul/

 

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

05 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILACAK

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10-Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

 

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

İstanbul Spor Etkinlikleri Ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’nin 05.08.2021 Perşembe günü Saat:14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Skip to content