> Spor İstanbul ve Sürdürülebilirlik

Spor İstanbul olarak iş alanımızda,  İstanbul’un mevcut durum analizini çıkarmayı, etkinlik ve faaliyetlerimizin etkisini ölçmeyi önceliklendiriyor ve etkin bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.  Tüm strateji ve faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve yönetişim uygulamalarına etkilerini önemseyerek ve tüm paydaşlarımız nezdinde (üyeler, engelli üyeler, etkinlik katılımcıları, gönüllüler, eğitmenler ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kursu öğrencileri ) sürdürülebilir bir hizmet sunmak için çalışıyoruz.

Ekim 2021 itibariyle,  çalışmalarımızı sürdürülebilirlik politikası ve stratejisi rehberliğinde yürütme kararımız doğrultusunda,  tüm birim temsilcilerinden oluşan bir sürdürülebilirlik komitesi kurduk. Komite, düzenli toplantılar yaparak sürdürülebilirlikle ilgili aksiyon ve hedeflerini belirleyerek, Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde 2022 yılı itibariyle uygulamaya başladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanır.

Spor İstanbul olarak, ana faaliyet alanlarımız ve iş yapış şekillerimizin tüm bu küresel hedeflere katkı sağlar nitelikte olmasına özen gösteriyor, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (SKA3) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10) amaçlarına doğrudan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA5) ve Nitelikli Eğitim (SKA4) amaçlarına ise dolaylı olarak katkıda bulunuyoruz.

Tüm hizmet ve etkinliklerimiz ile insan yaşamına, doğaya ve çevreye saygılı bir çerçevede hareket etmeyi önemsiyoruz.

Sahiplendiğimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

 • Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7),
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11),
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8),
 • Bilinçli Üretim ve Tüketim (SKA12) 
 • İklim Eylemi (SKA13)  

 • Spor İstanbul, spor kültürünü kent yaşantısıyla bütünleştirip toplumun yaşam kalitesini artırmak ve sporu geniş kitlelere yaymak için çalışan sosyal fayda odaklı bir iştirak şirketidir.

 • Sağlıklı ve kaliteli yaşam ve eşitsizliklerin azaltılması başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına doğrudan katkı sağlar.

 • Toplumun refah düzeyini artırmaya birebir katkı sunar, çeşitlilik ve kapsayıcılığa önem verir ve toplumsal faydayı düzenli sosyal etki raporları ile ortaya koyar.

 • Güncel yöntem ve teknikleri de göz önünde bulundurarak faydalanıcılarının ihtiyaç ve beklentileri ışığında kaliteden ödün vermeksizin hizmetlerini geliştirir ve çeşitlendirir.

 • Faydalanıcılarının sağlığını ve güvenliğini sorumlu hizmet anlayışıyla gözetir ve korur.

 • Tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliklidir. Spor İstanbul, bu doğrultuda ilgili yerel ve uluslararası tüm mevzuata uyar ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlar.

 • Yerel istihdam teşvik edilir ve çalışanların haklarına saygı gösterilir ve fırsat eşitliğine imkân sağlanır.

 • Doğaya karşı sorumlu yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, geri dönüşümünü ve atık yönetimini iş kültürüne entegre eder.

Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Komitesi, hem yönetimin bakış açısı ile hem de kilit paydaşların bakış açılarıyla, sektör için kritik sürdürülebilirlik konularını da göz önüne alarak Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Yönetimi’nde önceliklendirilmesi gereken konuları belirledi.

Bu çerçevede Spor İstanbul, Sürdürülebilirlik Stratejisinin hazırlanması aşamasında hem şirketin vizyon ve hedefleriyle uyumlu, hem de paydaşların beklentilerini karşılayan sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenebilmesi için Ekim – Aralık 2021 arasında önceliklendirme (materiality) çalışması yapıldı.

Dört ana aşamadan oluşan bu katılımcı sürecin sonucunda Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Öncelikleri Matrisi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturuldu. 

 • Hizmet Kalitesi
 • Üye/Katılımcı Sağlığı ve Güvenliği
 • Üye/Katılımcı Memnuniyeti
 • İnovasyon ve Dijitalleşme
 • Çalışan Eğitimi/ Gelişimi ve Yetenek Yönetimi

 • Şubat 2020 – Değişim Teorisi oluşturuldu.
 • Ekim 2021 –    Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturuldu.
 • Eylül 2022 –    Spor İstanbul UN Global Compact imzacısı oldu.
 • Mayıs 2023 –  2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı.
 • Mayıs 2023 –  Spor İstanbul Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri (WEPs) imzacısı oldu.
 • Ağustos 2023 – Sürdürülebilirlik Komitesi toplandı.
 • Mayıs 2024 – 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı.

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız

Skip to content