> Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SPOR İSTANBUL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Spor İstanbul”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                             : 0481003944000014

İnternet Adresi                     :www.spor.istanbul             

Telefon Numarası               :0212 453 30 00

E-Posta Adresi                     : [email protected]

Adres                                    : Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No:111

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Spor İstanbul tarafından işlenen veri kategorileri aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

Veri Kategorisi

İlgili Kişi Grupları

Kimlik

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı, Tedarikçi ve Ziyaretçi

İletişim

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı, Tedarikçi ve Ziyaretçi

Hukuki İşlem

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı, Tedarikçi

Müşteri İşlem

Üye, Müşteri ve Etkinlik Katılımcısı

Fiziksel Mekan Güvenliği

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı ve Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

Ziyaretçi

Finans

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı, Tedarikçi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Üye, Müşteri, Etkinlik Katılımcısı ve Ziyaretçi

Sağlık Bilgileri

Üye, Müşteri ve Etkinlik Katılımcısı

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 2. İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere sağlıklı hizmet sunabilmek ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 3. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 4. Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, üyelerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, üye takibinin sağlanması, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 5. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 6. Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 7. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 8. Şirketimiz tarafından düzenlenen spor etkinliklerine katılabilmeniz ve bu hususta gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılabilmesi amacıyla,
 9. Tesislerimizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla,
 10. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 11. Bu konuda onayınızın olması halinde, tarafınıza Şirketimizin hizmetlerinin tanıtılmasına ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
 12. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 13. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 14. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 15. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 16. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 17. Üyelerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 18. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 19. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 20. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 21. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 22. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen koşullar çerçevesinde:

 1. Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,
 2. Hizmetlerimizin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İBB ve İBB İştirak Şirketlerine,
 3. İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, EKAP ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 4. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 5. Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 6. Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve ilçe belediyelerine,
 7. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 8. Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 9. Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 10. Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla İBB ve İBB İştirak Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 11. Bu konuda onayınızın olması halinde, tarafınıza Şirketimizin hizmetlerinin tanıtılmasına ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla bu konuda hizmet alınan hizmet sağlayıcı firmalara,
 12. SAP, CRM, ERP, QDMS, Devriye, İOVA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 13. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 14. Acil tıbbi müdahaleleri yerine getirmek amacıyla hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 15. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve İBB’ye, Gelir İdaresi Başkanlığı’na,
 16. Tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 17. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 18. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, İBB’ye,
 19. Şirketimiz tarafından planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB’ye, İBB İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 20. Üye memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 21. Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 22. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, İBB ve diğer İştirak Şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanıza istinaden ya da KVKK’da öngörülen aşağıdaki hukuki sebepler ile toplanabilmektedir:

 • Kanunlarda öngörülme;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası;
 • Bir hakkın tesisi, korunması ya da kullanılması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında veri işlenmesi.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine veya [email protected] adresine Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız

Skip to content