> Sürdürülebilirlik

Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1989 yılında kurulmuş olan bir iştirak firmasıdır. Kamu kaynaklarını kullanmanın sorumluluğu ile sosyal etki yaratma odaklı çalışmaktadır. İstanbul kentinin mevcut durumunun analizini çıkarmak ve gerçekleştirildiği etkinlik ve sunduğu faaliyetlerin etkisini ölçmeyi önceliklendirmektedir. Bu şekilde ölçümleyerek veriye dayalı olarak oluşturduğu strateji ve faaliyetleri ile etkin bir yönetim anlayışını uygulamaktadır. Bunun yanı sıra, oluşturduğu strateji ve faaliyetlerinde çevresel, toplumsal ve yönetişim uygulamalarına etkilerini önemseyerek çalışmaktadır. Spor İstanbul tüm paydaşları (üyeler, engelli üyeler, etkinlik katılımcıları, gönüllüler, eğitmenler ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kursu öğrencileri) nezdinde sürdürülebilir bir hizmet sunmak için çalışmaktadır.

“Sporu yaşam biçimi olarak benimsemiş, yaşam kalitesi yüksek aktif bir İstanbul yaratmak.”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Spor İstanbul’un ana faaliyet alanları ve iş yapış şekilleri küresel hedeflere katkı sağlar niteliktedir.

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (SKA3) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10) amaçlarına doğrudan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA5) ve Nitelikli Eğitim (SKA4) amaçlarına dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır.

Spor İstanbul, gerçekleştirdiği spor hizmetlerini ve etkinliklerini insan yaşamına, doğaya ve çevreye saygılı bir çerçevede gerçekleştirmektedir. Bu sebeple Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Bilinçli Üretim ve Tüketim (SKA12) ve İklim Eylemi (SKA13) iş yapma süreçlerinde Spor İstanbul’un gözettiği SKA’lardır.

 

 

Spor İstanbul’un misyon, vizyon, amaç ve hedefleri Değişim Teorisi ile uyumlu bir şekilde İstanbullulara kapsayıcı spor hizmetleri ulaştırmak ve spor etkinlikleri düzenlemek için yaptığı tüm çalışmalarına anlam katmaktadır.

Sosyal etkiyi stratejisinin kalbine koyan bir kurum olan Spor İstanbul “sosyal etki yönetimi” kapsamında gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, farklı paydaş gruplar nezdinde yürütülen anket ve raporlama süreçlerini kapsayan “sosyal etki analizi ve ölçümlemesi” ile birlikte kendi “değişim teorisini” hazırlamıştır. Bu çalışma, anket verileri, odak grup toplantıları ve Spor İstanbul’un takip ettiği veriler çerçevesinde, Spor İstanbul’un altı paydaşı (üyeler, engelli üyeler, etkinlik katılımcıları, gönüllüler, eğitmenler ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kursu öğrencileri) üzerinde yarattığı değişimi ortaya koymuş; bu değişimler ışığında da ‘Spor İstanbul Değişim Teorisi’ ortaya çıkmıştır.

 

Spor İstanbul, Ekim 2021 yılı itibariyle sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını bir sürdürülebilirlik politikası ve stratejisi rehberliğinde yürütme kararı almıştır. Bu doğrultuda, Spor İstanbul yapısı altındaki tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan bir sürdürülebilirlik komitesi kurulmuştur. Komite düzenli toplantılar yaparak sürdürülebilirlikle ilgili aksiyon ve hedeflerini 2022 yılı itibariyle uygulamaya başlamıştır.

 • Spor İstanbul, spor kültürünü kent yaşantısıyla bütünleştirip toplumun yaşam kalitesini artırmak ve sporu geniş kitlelere yaymak için çalışan sosyal fayda odaklı bir iştirak şirketidir.
 • Sağlıklı ve kaliteli yaşam ve eşitsizliklerin azaltılması başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına doğrudan katkı sağlamaktadır.
 • Toplumun refah düzeyini artırmaya birebir katkı sunmakta, çeşitlilik ve kapsayıcılığa önem vermekte, toplumsal faydayı düzenli sosyal etki raporları ile ortaya koymaktadır.
 • Güncel yöntem ve teknikleri de göz önünde bulundurarak faydalanıcılarının ihtiyaç ve beklentileri ışığında kaliteden ödün vermeksizin hizmetlerini geliştirmekte ve çeşitlendirmektedir.
 • Faydalanıcılarının sağlığını ve güvenliğini sorumlu hizmet anlayışıyla gözetmektedir ve korumaktadır.
 • Tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliklidir. Spor İstanbul bu doğrultuda ilgili yerel ve uluslararası tüm mevzuata uymakta ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır.
 • Yerel istihdam teşvik edilmektedir ve çalışanların haklarına saygı göstermekte ve fırsat eşitliğine imkân sağlanmaktadır.
 • Doğaya karşı sorumlu yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, geri dönüşümünü ve atık yönetimini iş kültürüne entegre etmektedir.

Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları yapılırken hem yönetimin bakış açısı ile hem de kilit paydaşların bakış açılarıyla Spor İstanbul sürdürülebilirlik yönetiminde önceliklendirilmesi gereken konuları belirlemiştir.

Kurumların sürdürülebilirlik stratejilerini ve raporlarını, kurum ve sektör için kritik ve önceliklendirilmiş sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde oluşturmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, kurumların kendileri ve paydaşları için öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirlemeleri kritik önem taşımaktadır.

Kurumun sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi aşamasında;

 • Stratejik olarak öncelikli sürdürülebilirlik konuları karar vericiler tarafından şirketin vizyon ve hedefleri dikkate alınarak belirlenmeli,
 • Paydaşların beklentileri ve öncelikli buldukları konular paydaş diyaloğu ve geribildirimleri yoluyla öğrenilmelidir.

Paydaşları da kapsayan bir önceliklendirme çalışması, kurumun bugün ve yarınki iş başarısına katkı sağlayan konuların ortaya çıkmasına ve kurumların paydaşları tarafından önemsenen konular, beklentiler ve gereksinimlerle ilgili fikir sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu çerçevede Spor İstanbul, Sürdürülebilirlik Stratejisinin hazırlanması aşamasında hem şirketin vizyon ve hedefleriyle uyumlu hem de paydaşların beklentilerini karşılayan sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenebilmesi için Ekim – Aralık 2021 arasında önceliklendirme (materiality) çalışması yapılmıştır. Tablo 9’da görüldüğü üzere önceliklendirme çalışması dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bu katılımcı sürecin sonucunda Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Öncelikleri Matrisi oluşturulmuştur.

Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Öncelikleri Matrisinde görüldüğü üzere üst yönetim ve kilit paydaşlarının geri bildirimleri doğrultusunda ortaya çıkan yüksek öncelikli sürdürülebilirlik konuları şu şekildedir:

 • Hizmet Kalitesi
 • Üye/Katılımcı Sağlığı ve Güvenliği
 • Üye/Katılımcı Memnuniyeti
 • İnovasyon ve Dijitalleşme
 • Çalışan Eğitimi/ Gelişimi ve Yetenek Yönetimi

2022 Spor İstanbul Sürdürülebilirlik Raporu  

 • Ekim 2021 – Sürdürülebilirlik Komitesi Oluşturuldu
 • Mayıs 2022 – Değişim Teorisi Oluşturuldu
 • Eylül 2022 – Spor İstanbul UN Global Compact İmzacısı oldu
 • Mayıs 2023 – 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı
 • Mayıs 2023 – Spor İstanbul Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri (WEPs) imzacısı oldu

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız

Skip to content